ช้อปผ่านแอป สนุกขึ้น สะดวกจริง24 ชั่วโมง โหลดฟรี
ส่งฟรีที่เซ่เว่นอีเลฟเว่นใกล้บ้าน

หนังสือปรัชญา

การศรัทธาในศาสนานั้นเป็นเรื่องที่ดี แต่ไม่ว่าจะเป็นการกระทำสิ่งใดก็ตาม ทุกอย่างควรยืนอยู่บนบรรทัดฐานของมัชฌิมาปฏิปทา หรือ ทางสายกลาง คือการไม่เอนเอียงไปทางใดทางหนึ่ง อันได้แก่ อัตตกิลมถานุโยค (การทำให้ตนเองลำบากเกินไป) และ กามสุขัลลิกานุโยค (การทำให้ตนเองสบายเกินไป) ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้กำหนดหลักของทางสายกลางไว้คือ มรรคมีองค์ 8 ที่จะนำไปสู่ทางดับทุกข์ ประกอบไปด้วย
 1. สัมมาทิฐิ (ความเห็นชอบ)
 2. สัมมาสังกัปปะ (ความดำริชอบ)
 3. สัมมาวาจา (การเจรจาชอบ)
 4. สัมมากัมมันตะ (การงานชอบ)
 5. สัมมาอาชีวะ (การเลี้ยงชีพชอบ)
 6. สัมมาวายามะ (ความพยายามชอบ)
 7. สัมมาสติ (ความระลึกชอบ)
 8. สัมมาสมาธิ (ความตั้งใจชอบ)

ปรัชญา (38 สินค้า)

จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90
 • 1
 • 2
จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90
 • 1
 • 2