ช้อปผ่านแอป สนุกขึ้น สะดวกจริง24 ชั่วโมง โหลดฟรี
promo code 2020 New Year Surprise! (20-21 Jan 2020)

คู่มือท่องเที่ยวต่างประเทศ

เอกสารที่ควรเตรียมไปขอวีซ่า

 • หนังสือเดินทาง
 • รูปถ่ายตามที่สถานทูตกำหนด เช่น วีซ่าออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ใช้ขนาด 4.5 x 3.5 เซนติเมตร พื้นหลังสีขาว
 • หลักฐานในการทำงานหรือการเป็นนักศึกษา เช่น หนังสือรับรองการทำงาน ใบลา สลิปเงินเดือน เอกสารการลางานหรือลาเรียน หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
 • แผนการเดินทาง สิ่งแสดงวัตถุประสงค์ในการเดินทาง
 • สำเนาเอกสารส่วนตัว มีชื่อ-สกุลชัดเจน สถานะการสมรส ฯลฯ
 • เอกสารอ้างอิงจากเพื่อนหรือญาติที่ต่างประเทศ (ถ้ามี)
 • หลักฐานทางการเงิน Statement เงินเดือน ระยะ 6 – 12 เดือน
 • ใบจองที่พัก หนังสือรับรองการจัดหาที่พัก
 • หนังสือยินยอมจากทางเขตหรืออำเภอ รับรองความยินยอมของผู้ปกครองที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย ประกอบกับสำเนาบัตรประชาชนเซ็นสำเนาถูกต้องจากผู้ปกครอง (กรณียังไม่บรรลุนิติภาวะ)
 • เอกสารเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ท่องเที่ยวต่างประเทศ (117 สินค้า)

จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4