ช้อปผ่านแอป สนุกขึ้น สะดวกจริง24 ชั่วโมง โหลดฟรี
ส่งฟรีที่เซ่เว่นอีเลฟเว่นใกล้บ้าน

คู่มือท่องเที่ยวต่างประเทศ

ท่องเที่ยวต่างประเทศ (105 สินค้า)

แสดง  30 60 90
 • 1
แสดง  30 60 90
 • 1

เอกสารที่ควรเตรียมไปขอวีซ่า

 • หนังสือเดินทาง
 • รูปถ่ายตามที่สถานทูตกำหนด เช่น วีซ่าออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ใช้ขนาด 4.5 x 3.5 เซนติเมตร พื้นหลังสีขาว
 • หลักฐานในการทำงานหรือการเป็นนักศึกษา เช่น หนังสือรับรองการทำงาน ใบลา สลิปเงินเดือน เอกสารการลางานหรือลาเรียน หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
 • แผนการเดินทาง สิ่งแสดงวัตถุประสงค์ในการเดินทาง
 • สำเนาเอกสารส่วนตัว มีชื่อ-สกุลชัดเจน สถานะการสมรส ฯลฯ
 • เอกสารอ้างอิงจากเพื่อนหรือญาติที่ต่างประเทศ (ถ้ามี)
 • หลักฐานทางการเงิน Statement เงินเดือน ระยะ 6 – 12 เดือน
 • ใบจองที่พัก หนังสือรับรองการจัดหาที่พัก
 • หนังสือยินยอมจากทางเขตหรืออำเภอ รับรองความยินยอมของผู้ปกครองที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย ประกอบกับสำเนาบัตรประชาชนเซ็นสำเนาถูกต้องจากผู้ปกครอง (กรณียังไม่บรรลุนิติภาวะ)
 • เอกสารเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)