ช้อปผ่านแอป สนุกขึ้น สะดวกจริง24 ชั่วโมง โหลดฟรี
Promo code 10.10 Super Deal (13-15 Oct 19)
ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบทางสังคม
รหัสสินค้า  269623010

ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบทางสังคม

รหัสสินค้า  269623010
  • ISBN: 9789742319847
  • อธิบายถึงพัฒนาการของแนวคิดอย่างละะเอียด พร้อมทั้งอภิปรายถกเถียงเชิงทฤษฎีอย่างเป็นระบบและครอบคลุมมิติต่าง ๆ ของหลักธรรมาภิบาล
  • รวมทั้งเชื่อมโยงเข้ากับการถ่วงดุลอำนาจในระบอบเมืองแบบประชาธิปไตยเสรีนิยมฯ
ราคาปกติ:  ฿ 550
ราคาพิเศษ:  ฿ 495
ประหยัดทันที  ฿ 55
ราคานี้ใช้ได้ตั้งแต่  21/12/2018 - 14/10/2019
รวมยอดของ
- +
สินค้าจะมีเร็วๆนี้
สินค้านี้จำกัดจำนวนในการสั่งซื้อ
ส่งฟรีที่เซเว่นอีเลฟเว่น
ของแท้ 100%

สินค้าแนะนำสำหรับคุณ

Packaging Dimension (กxยxส) 19x26x2.5 ซม.
Weight Detail 1.03 กก.

เนื้อหาโดยสังเขป

ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบทางสังคม

          หนังสือเล่มนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็นสองภาค ภาคแรกว่าด้วย "หลักธรรมาภิบาล" ซึ่งอธิบายถึงพัฒนาการของแนวคิดอย่างละเอียด พร้อมทั้งอภิปรายถกเถียงเชิงทฤษฎีอย่างเป็นระบบและครอบคลุมมิติต่างๆ ของหลักธรรมาภิบาล ภาคที่สองว่าด้วย "ความรับผิดชอบทางสังคมขององค์กร" ซึ่งเป็นการพยายามที่จะตอบคำถามที่ว่า องค์การที่แสวงหากำไรและไม่แสวงหากำไรต่างๆ ควรมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไร และทำไม? รวมทั้ง สามารถเชื่อมโยงความรับผิดชอบทางสังคมเข้ากับการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนได้อย่างไร? นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เนื้อหาเชิงทฤษฎี และการประยุกต์ในเชิงปฏิบัติ ในบทสุดท้ายยังได้เชื่อมโยงกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างน่าสนใจ

 

สารบัญ

ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบทางสังคม

- บทที่ 1 บทนำ

ภาคที่ 1 : หลักธรรมภิบาล

- บทที่ 2 ผลประโยชน์ทับซ้อน ภาคีภิบาล และธรรมาภิบาล

- บทที่ 3 แนวคิดธรรมาภิบาล

- บทที่ 4 ความสำนึกรับผิดชอบ

- บทที่ 5 ความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล

ฯลฯ

ภาคที่ 2 : ความรับผิดชอบทางสังคมขององค์กร และการพัฒนา

- บทที่ 9 ความหมาย ความสำคัญ และพัฒนาการของ CSR

- บทที่ 10 ทฤษฎีว่าด้วย CSR

- บทที่ 11 การจำแนกประเภทของ CSR

- บทที่ 12 การนำ CSR ไปปฏิบัติในองค์กร

- บทที่ 13 การทำประโยชน์แก่สังคมของภาคเอกชน (นอกเหนือจาก CSR)

- บทที่ 14 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง CSR และการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบทางสังคม

ISBN : 9789742319847

ผู้แต่ง : รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม

สำนักพิมพ์ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หน้า/จำนวนเล่ม : 568 หน้า

ชนิดปก : ปกอ่อน

เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ

 

คำนิยม

          "สำหรับผู้สนใจในหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม การอ่านหนังสือเล่มนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมิอาจจะเลยได้ เพราะกอปรไปด้วยคุณค่าทางความคิดและทฤษฎีที่สามารถนำไปเป็นรากฐานของการวิจัยและแนวทางเชิงนโยบาย พร้อมกับข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในองค์การ หนังสือเล่มนี้จึงมีคุณูปการทั้งในทางวิชาการ นโยบาย และการปฏิบัติ อีกทั้งยังเป็นหลักฐานสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมภายในสถาบันการส฿กษาระดับสูงของสังคมไทย"

รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

- คณบดี คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

          "หลังจากอ่านตำราเล่มนี้เสร็จแล้ว ผมคิดว่ามีภารกิจของผู้ที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับทฤษฎีหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบทางสังคม เพื่อช่วยพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับประเด็นทฤษฎี (Theoretical Issue) นี้ก็คือการค้นคว้าเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดดังกล่าวกับทฤษฎีที่เป็นฐานคิด เช่น ฐานคิดทางจริยศาสตร์สำนักต่าง ๆ รากฐานทางปรัชญาการเมือง หรือแม้แต่รากฐานทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น ในขณะเดียวกันก็ควรขยายทฤษฎีในฐานะเครื่องมือปฏิบัติการของแนวคิดหลักธรรมมาภิบาล และความรับผิดชอบทางสังคมให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนในลักษณะที่เรียกว่า ศาสตร์ว่าด้วยการปฏิบัติ (Praxiology)"

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยนต์ ประดิษฐ์ศิลป์

ผู้ที่ดูสินค้านี้ มักจะดูสินค้านี้ด้วย

ความเห็นเกี่ยวกับสินค้า (จากทั้งหมด 0 คน)
ภาพรวมความพึงพอใจ
0
0
0
0
0
ความเห็นของลูกค้าเฉลี่ย
ยอดรวม  ยังไม่มีการประเมิน