ช้อปผ่านแอป สนุกขึ้น สะดวกจริง24 ชั่วโมง โหลดฟรี
ส่งฟรีที่เซ่เว่นอีเลฟเว่นใกล้บ้าน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561-2580 พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์
รหัสสินค้า  269584010

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561-2580 พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์

รหัสสินค้า  269584010
  • ISBN: 9786163811431
  • รวมกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ
  • ถาม-ตอบ ในเล่ม
฿ 160
฿ 179
ประหยัดทันที  ฿ 19
ราคานี้ใช้ได้ตั้งแต่  21/12/2018 - 19/11/2019
รวมยอดของ
- +
มีสินค้าในสต๊อก
สินค้านี้จำกัดจำนวนในการสั่งซื้อ

การจัดส่ง

จัดส่งฟรีเซเว่นอีเลฟเว่น (7-11) ส่งภายใน 3 - 7 วันทำการ หลังชำระเงิน
ฟรี
จัดส่งตามที่อยู่ ส่งภายใน 3 - 7 วันทำการ หลังชำระเงิน
ขนาดสินค้ารวมบรรจุภัณฑ์ (กxยxส) 14.5x21x1.2 ซม.
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ 0.29 กก.

เนื้อหาโดยสังเขป

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561-2580 พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์

          ในเล่มได้กล่าวถึง พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 ประกาศ เรื่อง ยุทธสาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ วิสัยทัศน์ประเทศไทย

          หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปทำความเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับ "ยุทธศาสตร์ชาติ" (พ.ศ. 2561-2580) พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีนั้น เป็นเสมือนเข็มทิศในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นตามรัญธรรมนูญ พ.ศ. 2560 กำหนดไว้ ดังนั้น ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับกฎหมาย นักการเมือง ข้าราชการ รัฐวืสาหกิจ บุคคลที่ต้องสอบคัดเลือกแข่งขันเข้ารับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือทำงานในองค์กรต่างๆ รวมทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ควรจะต้องมีความรู้เรีองยุทธศาสตร์ชาติเหล่านี้ เพราะย่อมจะมีผลกระทบต่อประเทศชาติและตนเองในอนาคตอย่างแน่นอน

................................................

          ยุทธศาสตร์ชาติ ก็คือ เป้าหมายหรือเข็มทิศในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในหลักปรัชญาที่ว่าให้ "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ยุทธศาสตร์ชาติเกิดขึ้นตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้จัดทำร่างยุทธศาสตร์เสร็จแล้ว ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติแล้ว เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

          สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเสมือนเข็มทิศในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นตามที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดไว้ ดังนั้น ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับกฎหมาย นักการเมือง ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ บุคคลที่จะต้องสอบคัดเลือกแข่งขันเข้ารับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือทำงานในองค์กรต่างๆ รวมทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปจะต้องมีความรู้เรื่องยุทธศาสตร์ชาติเหล่านี้ เพราะย่อมจะมีผลกระทบต่อประเทศชาติและประชาชนทุกคนจากยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับแรกของไทยฉบับนี้

บุญร่วม เทียมจันทร์, ศรัญญา วิชชาธรรม

 

สารบัญ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561-2580 พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์

พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560

- หมวด 1 ยุทธศาสตร์ชาติ

- หมวด 2 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

- หมวด 3 การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล

- บทเฉพาะกาล

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)

- สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ

- ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

- ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

- ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

- ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ฯลฯ

ถาม-ตอบ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561-2580 พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์

ISBN : 9786163811431

ผู้แต่ง : บุญร่วม เทียมจันทร์

สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP

หน้า/จำนวนเล่ม : 221 หน้า

ชนิดปก : ปกอ่อน

เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ

ความเห็นเกี่ยวกับสินค้า (จากทั้งหมด 0 คน)
ภาพรวมความพึงพอใจ
0
0
0
0
0
ความเห็นของลูกค้าเฉลี่ย
ยอดรวม  ยังไม่มีการประเมิน