อุปกรณ์เย็บกระดาษ/ตัด/เจาะ/หนีบกระดาษ (14 สินค้า)

จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90
จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90